ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Best Noise Terminating Headphones?

Best Noise Terminating Headphones?

Perhaps Bose will not ever absolutely gain the compulsive audiophile group, yet the business sure has actually built a dedicated adhering to many thanks to its best-in-class sound termination technology. The V-MODA Crossfade Wireless Headphones resemble something from sci-fi with a two-tone industrial style that will make you appear like a DJ from the future. These headphones could pump music wirelessly for about 12 hours on a single charge, yet you could still use them wired if your battery runs out.You don't need to spend an additional day feeling tired by the volume of noise in your office or house. Leave us some remarks concerning your search; your comments could aid make our site better for everyone. The V-MODA Crossfade can take care of both as well as you could sync the headphones to two gadgets concurrently if you're making use of, state, a phone and also a tablet at the same time.It additionally can be found in black, chrome, red and also white/silver shade ranges, so you can match the headphones to your brand-new future DJ character. Lots of people do not prefer to take chances on strange brand names when it involves digital gadgets, as well as we provide many different noise-canceling headphones from trusted business like Sony, Panasonic, and also Audio-Technica.best wireless headphones
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่