ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Who Can Purchase Corrective Eye-wear Online

Who Can Purchase Corrective Eye-wear Online

Buying daily contact lenses and Contact Lenses Online can save people as much as fifty percent off retail prices. There are many websites from which to choose and the selection of products will be immense. Some sites allow shoppers to upload a picture and virtually try on frames and lens colors before making any final decisions. The process is both fun and easy.

 

Backup Eye-wear

 

The discounted prices offer shoppers the opportunity to afford a second pair of glasses or extra box of contact lenses in case something happens to the originals. order contacts online australia is perfect for professionals who have to travel a lot, people going on vacation, or those who want to mix and match eye wear to avoid boredom. Doctors recommend patients have backup eye-wear to prevent compromising vision if glasses or contacts are lost or damaged.

 

Discuss Ordering Online with the Doctor

 

Average people will have no problem getting the exact prescription online as they would at a physical optical laboratory or retailer. Websites provide the same top manufacturers and have professional technicians to make sure the end result matches the prescription. The only difference is the total cost and the time it takes to get eye-wear.

 

There are some patients; however, that should not purchase eye-wear online. The doctor will let people know if they should get the prescription filled in person. Once a prescription reaches a certain strength, it should be filled at a physical location. The higher the strength, the thicker the lenses. Reviewing options and seeing the difference between traditional glass and thinner materials will make a significant difference in which materials are actually purchased.

 

People Who Should Not Order Online

 

People who are prone to infections or have sensitive eyes may want to get eye-wear locally. Most prefer to go to retailers who can have the prescription filled in an hour or two to reduce the number of people who handle the eye-wear. Buying special cleaning cloths for glasses, or special solution for sensitive eyes when dealing with contacts, is wise. That is best done along with an eye care professional for selection assistance.

 

Diabetics will often have a recommendation to get glasses fitted by a professional. The fit has to be right to avoid pressure points. The prescription may also change every year. Using the same frames will help reduce the cost of annual prescription changes. People with severe astigmatism may also want to have eye-wear created locally. Ask the doctor if ordering online is right for the tyoe of prescription given.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่