ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Restarting a Nonprofit? Judge Hiring a Marketing Agency

Restarting a Nonprofit? Judge Hiring a Marketing Agency

Brand new nonprofit organizations often struggle to raise the funds they need because they haven't clearly defined their fundraising strategy. Although an organization might know exactly what it plans to do with the money raised and how it can help the community, knowing where those funds will come from and how to reach the people who are most likely to give isn't as simple.

 

Target Donors

 

The first step is to determine who is most likely to care about the cause. This group of people is very different from those the organization plans to help. Clearly defining the target donors and reaching out to them is essential for any organization that wants to fulfill its mission. Unfortunately, nonprofit marketing is not a simple task.

 

While for-profit companies only have to market to one audience, nonprofits have to market to two separate sectors. The way an organization reaches the people it serves will be different from the way it reaches out to donors. Organizations need a web design that is able to reach both effectively.

 

Choosing a Marketing Agency

 

When choosing a marketing agency to run fundraising campaigns, it's imperative to choose one with nonprofit experience. This type of agency will know how to create and implement a strategy designed to deliver real results. Whether the organization wants to run individual or ongoing campaigns, an agency can help.

 

video twitter marketing professional won't assume they know how the organization works or who comprises the target audience. They will sit down with the director and other decision-makers in the organization to learn about the goals and devise a plan to achieve them. None of this happens overnight so organizations must be patient and allow the agency time to work on an effective strategy.

 

Nonprofit Websites

 

Every nonprofit organization should have a web presence. When people search for a cause to support, they start on the internet. Having a website that gives donors a place to learn about the organization and donate money right away if they choose to will help a nonprofit immensely. An experienced nonprofit marketing agency can assist with web development so the organization can connect with potential donors as well as clients.

 

Marketing for nonprofits is a specialized skill that few people have had an opportunity to develop. When no one in the organization has the experience necessary to attract donors, hiring an agency to help develop the website, create a strategy and implement the fundraising campaigns will ensure the nonprofit gets the exposure it needs.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่