ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Prior to You Retain the services of A Director for Your Up coming Task, Study This

Prior to You Retain the services of A Director for Your Up coming Task, Study This

“How a lot of of you have you ever hired an architect?” I requested this query in a presentation on Movie Advertising and marketing I gave not too long ago to the General public Relations Culture of America (PRSA). Only 1 person in the audience raised their hand. I was not shocked. I asked the query since I thought I realized what an architect did, until finally I truly employed 1. Then I located out that (just like directors) architects do all types of issues I by no means thought they did. Early on in my career an architect pulled me aside and discussed to me that several folks who may possibly want to retain the services of me, have no genuine thought what it is I truly do? He suggested I include a worksheet outlining my approach in my advertising and marketing resources and I’ve found it to be a really worthwhile road map for customers to greater comprehend how we work with each other.Architects appear in all types of flavors and most of them are not the “starchitects” we consider of when we envision how it should have been to function with somebody like Frank Lloyd Wright. Likewise, film directors focus in all kinds of things and quite couple of act like Otto Preminger or Alfred Hitchcock. So, when you are planning to hire a director the very first thing you want to do is figure out what you genuinely want them to do. In order to do that (particularly if you have never completed this ahead of) you want to better understand the movie-making method. The far better you comprehend the steps in the process the easier it will be to determine what you in fact want from your director.Broadly talking, film-making breaks down into three fundamental components:one. Pre-Creation – which is the portion that proceeds taking picturestwo. Production – the capturing stagethree. Publish-Production – the enhancing periodIn some methods you can feel of this like creating meal. Pre-creation is the food arranging and figuring out what you want for the recipes you prepare to make.Generation is searching (accumulating the property you are heading to need to have) and Submit-Generation is cooking or (modifying your substances down) to generate some thing delicious. Pre-Manufacturing is where you prepare the venture. This consists of your strategic strategy, budget, script creating, scheduling and distribution prepare. This is also the component the place you assemble the manufacturing crew for your venture. Community Relations and Promoting Companies and Corporate Communications Departments often do these sorts of tasks in-residence and will retain the services of a director when the venture has been effectively-described. Based on who you are and what you do, you may possibly or could not require aid with all this. If you haven’t carried out it ahead of you want to retain the services of a director to help aid all these routines. Normally speaking, directors appreciate collaborating as a lot feasible on a undertaking and the excellent kinds will adapt their ability established to complement your resources and the skills of your colleagues. It is a very good thought to include a director sooner instead than later in the procedure. Very good directors will inquire you concerns about all these activities and collaborate with you on perfecting them.Generation is the true taking pictures of film or videotaping. This is the “lights-digital camera- action!” component that most people think of when they think of directing. In reality, this is less than a 3rd of what a director does. Any good director will explain to you it is in pre-manufacturing in which most of the decisions are produced to preserve the manufacturing section going smoothly. We like to aim just before we shoot and most of us devote a good deal much more time planning and carrying out pre-professional than we do becoming on established. Again to the architect analogy, it is pretty dumb (and costly) to style the developing, and constantly modify your thoughts, although you are actually underneath development.Post-manufacturing is the place the director’s supervisory expertise really shine. Film-producing is a crew sport. Extremely number of individuals create properties or make movies by them selves. It is often the architect’s task to supervise the development and keep it on monitor. Same with the director. These times nearly anything at all is achievable in publish-manufacturing but it all arrives with a price tag. Your director can aid you keep away from high priced mistakes all the way through the procedure but it is in publish-manufacturing exactly where visions (and techniques) get understood on the monitor. To use the cooking analogy, you can have the ideal ingredients in the world but if the chef is not paying close focus, it is easy to burn evening meal and have it all go to squander. Music video production company As a term of last guidance, in Hollywood, they say that "casting is everything." When you solid the movie correct, everything seems to tumble into place. So what tips must you comply with when it comes to casting the appropriate director for your venture? I would strategy this the exact same way you might if you could select a colleague to sit subsequent to you on a lengthy transatlantic flight. You would want someone personable and respectful. You want somebody who listens and actually engages you in balanced conversation. You'd want an individual who was a very good communicator but also somebody who was not self-absorbed, egotistical or bothersome. In these sorts of factors, exactly where you are likely to be working along with an individual on a undertaking crucial to you and your consumers, it is always a very good notion to hire an individual who puts you at ease and offers you a emotion of being dependable and considerate. In brief, you want someone with a wonderful portfolio of perform who also has great individuals capabilities.It is stated, you never ever truly know a person unless of course you've got had the chance to travel with them. By evaluating the preliminary interactions you have with possible administrators, and trusting your intestine, you can uncover an efficient and enjoyable collaborator for all the phases of your imaginative journey with each other.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่