จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานภายใต้กิจกรรม การจัดทำนโยบายและแผนด้าน วทน. ของ วท. และ สป. ประจำปีงบประมาณ 2556

ขอบเขตการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน
ภายใต้กิจกรรม การจัดทำนโยบายและแผนด้าน วทน. ของ วท. และ สป.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

********************

1. ความเป็นมา

     ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผนสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมการจัดทำนโยบายและแผนด้าน วทน. ของ วท. และ สป. และโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ  ภายใต้แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ำเจ้าพระยา) โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

     1) จัดทำเอกสารเผยแพร่
     2) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบาย เพื่อทบทวนสถานภาพและเสนอแนวทางมาตรการและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนา วทน. ของ วท. และ สป.
     3) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการ วท.  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของ สป. และคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ วท. และ สป.
     4) เสนอแนะและประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ของ วท. และ สป. ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     5) ประสานผลักดันการพัฒนาแผนงาน/โครงการ เชิงรุกในการพัฒนา วทน. ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
     6) ประสานงานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์กับเครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน               ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลักดันการพัฒนา วทน. ด้านต่าง ๆ
     7) จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ ทั้งของ วท. และ สป. รวมทั้งประสานงานการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัด วท. และ สป.
     8) ประสานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้าน วทน. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ
     9) ประสานงานในเรื่องต่างๆ กับหน่วยงานในสังกัด สป.วท.  หน่วยงานในสังกัด วท. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ  ภายใต้แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ำเจ้าพระยา)

     การดำเนินงานตามกิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรม อัตราข้าราชการที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวในปัจจุบัน     มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากปริมาณงานมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุเป้าหมาย จึงมีความจำเป็นต้องจ้างเอกชนดำเนินงานมาช่วยปฏิบัติงานบางส่วน เช่น การติดต่อประสานงาน การจัดประชุม การพิมพ์และผลิตเอกสาร การบันทึกข้อมูล     การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม การจัดทำเอกสารเผยแพร่และเอกสารการประชุม และการติดตามผล

2. วัตถุประสงค์

     เพื่อจ้างเอกชนดำเนินงานช่วยปฏิบัติงานบางส่วนของงานจัดทำนโยบายและแผนด้าน วทน. ของ วท. และ สป. และงานประสานงานในเรื่องต่างๆ กับหน่วยงานในสังกัด สป.วท. หน่วยงานในสังกัด วท. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาและจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ภายใต้แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ำเจ้าพระยา)  ณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม.

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

     3.1  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา
     3.2  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (word,excel,power point) E-mail และ internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี
     3.3  มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
     3.4  เป็นผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง

4. ขอบเขตรายละเอียดของงาน

     ตามเอกสารแนบ

5. ระยะเวลาดำเนินงาน

     ผู้รับจ้างต้องมาหรือจัดหาผู้แทนที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าที่ตกลงจ้างมาปฏิบัติงานทุกวันที่สำนักงานเปิดทำการไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2556
 

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน

     ส่งมอบงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน/ชิ้นงาน) ตามรายละเอียดข้อ 4 ทุกวันที่ 16 ของเดือนต่อผู้ควบคุมงาน (ตามตารางส่งมอบงานที่แนบ)

7. อื่นๆ

     7.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในวันปฏิบัติงานที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับในอัตรารายวัน ร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท ต่อวัน
     7.2 วงเงินจ้างของผู้รับจ้างได้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว