สน.สป. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2559

ตย.ขาวประชม1111