ผอ.สน. ร่วมกับ ผตร.วท. ตรวจราชการ

inspector1

inspector2inspector3

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผอ.สน. ร่วมกับ ผตร.วท. และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จ.เชียงใหม่ และศูนย์ประสานงาน วท. ภาคเหนือตอนบน รวมทั้ง สวทช. ภาคเหนือ ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2559

เครดิตภาพจาก ผอ.สน.