ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

ผอ.สน. ร่วมกับ ผตร.วท. ตรวจราชการ

inspector1

inspector2inspector3

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผอ.สน. ร่วมกับ ผตร.วท. และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จ.เชียงใหม่ และศูนย์ประสานงาน วท. ภาคเหนือตอนบน รวมทั้ง สวทช. ภาคเหนือ ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2559

เครดิตภาพจาก ผอ.สน.

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่