อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบศูนย์ปฏิบัติการ วท. เพื่อการรายงานผลตามข้อสั่งการ

IMG 3940-1 Layer 1

 IMG 3947-1 Layer 1   IMG 3946-1 Layer 1

 IMG 3951-1 Layer 1   IMG 3942-1 Layer 1    

เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สน.) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการรายงานผลตามข้อสั่งการ ครั้งที่ 2 (http://moc.most.go.th) ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติบรรยายแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ นรม./ค.ร.ม./รมว.วท. จากนั้น นายนรินทร์ ปั้นเทียน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อบรมการใช้งานและวิธีการรายงานความคืบหน้าในระบบดังกล่าว