ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

การประชุม Retreat ครั้งที่ 2/2558

 

 

A23Y1223
A23Y1217 A23Y1227
2 เมษายน 2558 ที่โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ (Retreat) : ด้านกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมดังกล่าวได้มีประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
      เรื่องที่ 1 ประเด็นกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดลำดับความสำคัญของร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) ร่างกฎหมายที่รองรับพันธกรณีหรืออนุวัติการตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ (2) ร่างกฎหมายที่แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือลดความเหลื่อมล้ำของสังคม (3) ร่างกฎหมายที่มีผลในการปฏิรูปประเทศ (4) ร่างกฎหมายที่มีผลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาภายในองค์กร ( เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 
       เรื่องที่ 2 แนวทางการพัฒนาโครงการลดความยากจนและเหลื่อมล้ำทางภูมิเศรษฐกิจโดยการรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (THEOS-2) 
       เรื่องที่ 3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่างสำนักปลัดกระทรวงฯ และ หน่วยงานในสังกัด วท. 
       เรื่องที่ 4 โครงสร้างระบบการบริหารจัดการ วท.

- See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/4462-2015-04-02-04-32-53.html#sthash.gl44mgCA.dpuf

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่