ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางและวิสัยทัศน์ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

DSC 7494

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์) กล่าวรายงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางและวิสัยทัศน์ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ) เป็นประธาน และนายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "กลยุทธ์และการจัดการผลผลิต (Strategic and Outcome Alignment)" เพื่อให้บุคลากร สป.วท. ได้รับทราบวิสัยทัศน์และทิศทางองค์กรประจำปี และตระหนักในบทบาทการปฏิบัติงานของตนเองที่จะส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่