ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

IMG 3622

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 ส่วนติดตามและประเมินผล (สต.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สน.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวง เป็นประธาน นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองประธาน นายพืชน์ สิงห์โตอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ เป็นวิทยากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านนโยบาย แผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานในสังกัด วท. มีความเข้าใจในระเบียบ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

IMG 3618

 

IMG 3628

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่