ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงาน

สน.สป. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2559

ตย.ขาวประชม1111

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

anniversary37

21 มีนาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเวียนมาครบรอบปีที่ 37 และจัดพิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรี วท. ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.most.go.th

ผอ.สน. ร่วมกับ ผตร.วท. ตรวจราชการ

inspector1

inspector2inspector3

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผอ.สน. ร่วมกับ ผตร.วท. และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จ.เชียงใหม่ และศูนย์ประสานงาน วท. ภาคเหนือตอนบน รวมทั้ง สวทช. ภาคเหนือ ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2559

เครดิตภาพจาก ผอ.สน.

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบศูนย์ปฏิบัติการ วท. เพื่อการรายงานผลตามข้อสั่งการ

IMG 3940-1 Layer 1

 IMG 3947-1 Layer 1   IMG 3946-1 Layer 1

 IMG 3951-1 Layer 1   IMG 3942-1 Layer 1    

เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สน.) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการรายงานผลตามข้อสั่งการ ครั้งที่ 2 (http://moc.most.go.th) ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติบรรยายแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ นรม./ค.ร.ม./รมว.วท. จากนั้น นายนรินทร์ ปั้นเทียน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อบรมการใช้งานและวิธีการรายงานความคืบหน้าในระบบดังกล่าว

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่