เทคนิค/วิธีการจัดทำแผน

alt  โครงการ การดำเนินการการจัดการความรู้ "เทคนิค/วิธีการจัดทำแผน"

            พันธกิจ สป.วท. ประการหนึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติของกระทรวง รวมถึงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง สป.วท.ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และได้กำหนดตัวชี้วัด “ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง”

            alt คู่มือเทคนิค/วิธีการจัดทำแผน

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ CoP
วันพุธที่ 22 กันยายน 2553 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt