ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

เทคนิค/วิธีการจัดทำแผน

alt  โครงการ การดำเนินการการจัดการความรู้ "เทคนิค/วิธีการจัดทำแผน"

            พันธกิจ สป.วท. ประการหนึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติของกระทรวง รวมถึงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง สป.วท.ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และได้กำหนดตัวชี้วัด “ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง”

            alt คู่มือเทคนิค/วิธีการจัดทำแผน

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ CoP
วันพุธที่ 22 กันยายน 2553 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt

  

     
                          

 

 

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่