วิชาชีพนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                               นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทรัพยากรกำลังคนที่มีศักยภาพที่สามารถรองรับการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะสาขายุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก นักเรียนทุนฯ จะต้องศึกษาและกลับมาทำงานตรงตามสาขาที่ได้ศึกษามาเพื่อประกอบวิชาชีพเป็นนักวิจัย  นักวิชาการ  และนวัตกรรม ที่สามารถผลิตผลงานวิจัย/งานวิชาการ  ที่เป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในสาขานั้น ๆ ได้                                alt  วิชาชีพนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพกิจกรรม CoP
วันพุธที่ 22 กันยายน 2553
ณ ศูนย์ฝึกอบรมชั้น 6  อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt