ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

วิชาชีพนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                               นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทรัพยากรกำลังคนที่มีศักยภาพที่สามารถรองรับการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะสาขายุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก นักเรียนทุนฯ จะต้องศึกษาและกลับมาทำงานตรงตามสาขาที่ได้ศึกษามาเพื่อประกอบวิชาชีพเป็นนักวิจัย  นักวิชาการ  และนวัตกรรม ที่สามารถผลิตผลงานวิจัย/งานวิชาการ  ที่เป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในสาขานั้น ๆ ได้                                alt  วิชาชีพนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพกิจกรรม CoP
วันพุธที่ 22 กันยายน 2553
ณ ศูนย์ฝึกอบรมชั้น 6  อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่