ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

การจัดการงานวิจัยและพัฒนา (R&D Management)

การจัดการงานวิจัยและพัฒนา (R&D Management)

 

โดย ดร.อุทัย  เจริญวงศ์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 6 สป.วท.
จัดโดย : ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

          การบริหารงานวิจัยและพัฒนา เกี่ยวข้องกับ  (1) การกำหนดทิศทางของโครงการ  (2) แนวทางการจัดสรรทรัพยากร และ (3) การประเมินโครงการ โดยการกำหนดทิศทางของงานวิจัยนั้นต้องคำนึงถึงความสมดุลย์หลายๆ ด้าน  ทั้งการแบ่งสัดส่วนของการวิจัยที่เน้นไปทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีประยุกต์  และระหว่างสัดส่วนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด (Demand-pull)  กับงานวิจัยที่ทำให้ตลาดเกิดความต้องการ (Suply-push)  สำหรับแนวทางการจัดสรรทรัพยากร ได้เน้นไปที่การกำหนดของสัดส่วนของคนและเงินทุนมีความเหมาะสมกับงานวิจัย  ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้นำวิธีบริหารแบบ Matrix มาใช้เพื่อจัดให้หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ (NECTEC, MTEC, BIOTEC)  สามารถทำงานร่วมกันตามหัวข้อวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ 7 กลุ่มภาคการผลิต (พลังงานทดแทน  เกษตรและอาหาร แพทย์และสาธารณสุข  ซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์  สิ่งแวดล้อม  สิ่งทอ  และยานยนต์)  รวมไปถึงงานวิจัยเพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ด้อยโอกาส  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มสร้างเครือข่าย (Cluster Networking)  ระหว่างผู้ประกอบการ  สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงความรู้ เงินทุน และนักวิจัย   ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าของงานวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้  สำหรับการประเมินโครงการนั้น  ได้ใช้แนวทางของ Input-Process-Output  ซึ่งเริ่มจากการประเมินจำนวนหรือมูลค่าทรัพยากรที่ใช้ (Input) ในกระบวนการวิจัย (Process)  และประเมินผลผลิต (Output) ของโครงการ  ซึ่งประสิทธิภาพของการดำเนินงานวิจัย (Process) จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของผลผลิต (Output) ต่อทรัพยากรที่ใช้ไป (Input)
          ในปัจจุบันแนวทางในการบริหารจัดการของ สวทช. สรุปได้ดังนี้  (1) หน่วยงานหลักจากส่วนงานกลาง (เช่น ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายแผนงาน  ฝ่ายพัฒนาองค์กร)  เป็นผู้กำหนดนโยบายแนวทางในการทำงาน  จัดทำ ปรับปรุง  แก้ไข ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน  (2) ศูนย์แห่งชาติ (NECTEC, MTEC, BIOTEC)  เป็นผู้พัฒนาแนวทางและปรับปรุงระบบเดิมให้สอดคล้องกับภาพรวมของ สวทช.  และสอดคล้องกับรูปแบบหรือแนวทางของศูนย์แห่งชาติโดยที่ไม่ขัดแย้งกับภาพรวมของ สวทช.  รวมทั้งจัดทำคู่มือการบริหารห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา  (3) ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา  เป็นผู้จัดทำการประเมิน (Benchmarking)  และแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (rolling plan)  และดำเนินการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาตามแนวทางที่คู่มือกำหนดไว้/....

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่