ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

การบริหารจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การบริหารจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

โดย ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 6 สป.วท.
จัดโดย : ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

           มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศจะต้องมีนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพราะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าของสินค้าและบริการของประเทศ ซึ่งจากแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา  ในช่วงปี 2500-2529  ประเทศไทยได้เน้นไปที่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยที่ผลักดันการพัฒนา ต่อมาในช่วงปี 2530 - ปัจจุบัน ได้เน้นไปที่การใช้การลงทุนจากต่างประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการจ้างงานเพื่อการส่งออก แต่อย่างไรก็ดีเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนและสามารถรองรับกับประเด็นอุบัติใหม่ เช่น ปัญหาการกีดกันทางการค้า  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  ปัญหาสังคมวัยวุฒิ ฯลฯ  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นระบบ  โดยเน้นไปที่การจัดการบริหารความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างความรู้ การแพร่กระจาย และการใช้ความรู้ ซึ่งนำไปสู่การต่อยอดพื่อสร้างนวัตกรรม  ซึ่งแนวทางการสร้างระบบบริหารความรู้ประกอบไปด้วย  (1) การเชื่อมโยง/ร่วมมือกันระหว่างผู้มีบทบาทสำคัญ (Innovation networks)  (2) การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  (3) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนที่เพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  (4) การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม/.......

 

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่