ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

การจัดการความรู้

 

Display # 
Title Author Hits
คู่มือการบริหารโครงการ (Project Management) Written by สระบัว 1600
เทคนิค/วิธีการจัดทำแผน Written by สระบัว 4156
วิชาชีพนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Written by เสาวนีย์ สระบัว 954
แนวคิดด้านการจัดทำนโยบายเพื่อรองรับปัญหาโลกร้อนและความมั่นคงทางด้านอาหาร-พลังงาน Written by ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ 2384
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) Written by ดร.กัลยา อุดมวิทิต 8893
การคาดการณ์เทคโนโลยี (Technology Foresignt) กับการกำหนดยุทธศาสตร์ Written by ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2759
การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม Written by ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ 2961
การจัดการงานวิจัยและพัฒนา (R&D Management) Written by ดร.อุทัย เจริญวงศ์ 3929
การบริหารจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม Written by ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ 1096
การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและเศรษกิจ Written by ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ 1801
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่