หน่วยงานสำคัญ

 

สำนักงบประมาณ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงาน ก.พ.ร.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย