สนย.กระทรวงอื่นๆ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม