ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

รายงานประจำปี 2556 สป.วท.

annual2013

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สป.วท. ได้ผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน วทน. ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2556-2560 การส่งเสริมบุคลากรบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค นอกจากนี้ สป.วท. มีการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การบริหารจัดการโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามโครงการสำคัญ/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทั้งในเชิงการใช้จ่ายและการดำเนินงาน การนำ วทน. ช่วยสนับสนุนพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดโดยผ่านกลไกต่างๆ การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของโครงการ วมว. เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยพัฒนาเครื่องต้นแบบตามความต้องการผู้ใช้ทดแทนการนำเข้า ตลอดจนการดำเนินภารกิจต่างประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป เช่น การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายด้านพลังงานทดแทนเรื่อง U.S. Alternative Energy R&D: Lessons for Thailand เป็นต้น

   สป.วท. ได้ปฏิบัติราชการดดยยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นที่ประจักษ์ โดยได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศในปี พ.ศ. 2556 คือ "รางวัลดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2555 และโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดรายดัชนี" จาก ป.ป.ช.

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่นี่

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่