รายงาน ผลการดำเนินงาน ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 Q2

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ สป.วท. ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ปผ.วท.1) ณ สิ้นไตรมาส 2

1.โครงสร้างพื้นฐาน_Q256.pdf

2.กำลงคน_วทน._Q256.pdf

3.ความตระหนก_Q256.pdf

4.ถ่ายทอดเทคโนโลยี_Q256.pdf

สรุป.pdf