ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

รายงาน ผลการดำเนินงาน ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 Q2

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ สป.วท. ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ปผ.วท.1) ณ สิ้นไตรมาส 2

1.โครงสร้างพื้นฐาน_Q256.pdf

2.กำลงคน_วทน._Q256.pdf

3.ความตระหนก_Q256.pdf

4.ถ่ายทอดเทคโนโลยี_Q256.pdf

สรุป.pdf

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่