แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เอกสาร “แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556” ฉบับนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ซึ่งได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในหมวด 3 มาตรา 9(3)  และหมวด 8 มาตรา 45  และเป็นการสร้างระบบการติดตามและประเมินผลของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถนำผลจากการติดตามและประเมินผลไปใช้ประโยชน์ได้ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  รวมทั้งให้สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ที่ต้องจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการมีแนวทาง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สะดวกและชัดเจน  และมีความเข้าใจร่วมกันที่ดีต่อระบบการติดตามและประเมินผล  ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน   

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

monitor-evaluate-plan

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่