ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เอกสาร “แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556” ฉบับนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ซึ่งได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในหมวด 3 มาตรา 9(3)  และหมวด 8 มาตรา 45  และเป็นการสร้างระบบการติดตามและประเมินผลของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถนำผลจากการติดตามและประเมินผลไปใช้ประโยชน์ได้ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  รวมทั้งให้สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ที่ต้องจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการมีแนวทาง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สะดวกและชัดเจน  และมีความเข้าใจร่วมกันที่ดีต่อระบบการติดตามและประเมินผล  ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน   

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

monitor-evaluate-plan

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

 

 

 

 

 

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่