ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ วท. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

เอกสาร สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ วท. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(ผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 31 มีนาคม 2555)