รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปผ.วท.1)

 แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปผ.วท.1)  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554)