ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

เอกสารติดตามประเมินผล

Display # 
Title Author Hits
รายงานประจำปี 2556 สป.วท. Written by ลักษณี พูลภักตร์ 316
รายงาน ผลการดำเนินงาน ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 Q2 Written by uthaiwan 612
แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 Written by Administrator 803
รายงานประจำปี 2554 ของ สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Written by pornwan 1113
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ วท. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 Written by pornwan 805
รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป. Written by uthaiwan 1014
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปผ.วท.1) Written by เสาวนีย์ สระบัว 805
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ วท. พ.ศ.2550-2552 Written by uthaiwan 915
แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 Written by RATCHANIKORN 942
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนา ว. และ ท. ของ วท. Written by uthaiwan 980
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่