รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สป.วท.

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้ง สิ้น 2,615.0536 ล้านบาท เพื่อดำเนินการ 3 ผลผลิต 11 โครงการ ภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 4 เป้าหมาย ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ยุทธศาสตร์กระทรวง/เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ดาวน์โหลดเอกสาร

- ปกรายงานผลการดำเนินงาน
- รายละเอียด รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556