ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สป.วท.

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้ง สิ้น 2,615.0536 ล้านบาท เพื่อดำเนินการ 3 ผลผลิต 11 โครงการ ภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 4 เป้าหมาย ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ยุทธศาสตร์กระทรวง/เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ดาวน์โหลดเอกสาร

- ปกรายงานผลการดำเนินงาน
- รายละเอียด รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่