แผนบูรณาการงานด้าน วทน.กับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ วท.

แผนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ วท.