รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ สป.วท. ณ สิ้นไตรมาส 1

 

รายงาน ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553)