แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สป.วท.)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  สำนักงานปลัดกระทรงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ส่วนแผนงาน)