ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

เอกสารแผนงานงบประมาณ

Display # 
Title Author Hits
ปฏิทินงบประมาณประจำปี 2559 วท. และ สป. Written by mr.admin 1854
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ วท. Written by ลักษณี พูลภักตร์ 547
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สป.วท. Written by mr.admin 509
รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สป.วท. Written by Administrator 492
ผลสำรวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์กร ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 Written by Administrator 970
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ สป.วท. Written by Administrator 724
ประมวลโครงการ-กิจกรรม/งบประมาณการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 Written by สระบัว 912
แผนบูรณาการงานด้าน วทน.กับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ วท. Written by สระบัว 916
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ สป.วท. ณ สิ้นไตรมาส 1 Written by RATCHANIKORN 867
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สป.วท.) Written by สระบัว 1045
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่