ทิศทางองค์กร สป.วท. ปี 2558

ทศทางองคกร58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางองค์กร สป.วท. ประจำปีงบประมาณ 2558 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ของ สป.วท.

ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2558 และตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงาน/โครงการที่นำส่งตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สป.วท.