นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข)

 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข)

ในคราวประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาประเทศ
  2. นำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์      สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ท้องถิ่น และ SMEs
  3. ผลักดันงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นต้นน้ำและกลางน้ำของการพัฒนาภาคเกษตร      อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ
  4. สนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
  5. ผลักดันงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ      และเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลัก ( 6 ส 1 ว) เพื่อให้งานวิจัยของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  6. ผลักดันนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ
  7. เร่งประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและนำความรู้ไปสู่ประชาชน

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  5 ก.ค.2556

เอกสารดาวน์โหลด


  1. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ยุทธศาสตร์ วท. 2557 รมว. เห็นชอบ
  3. แผนปฏฺิบัติราชการ 4 ปี 2557-2560 และ ปี 2557

- See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/about-us/policy-most/policy-of-2556/3008-2013-07-17-03-52-39.html#sthash.28bwcssN.dpuf