รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 alt รายงานผลการสำรวจความคิดและความคาดหวัง/ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกลยุทธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554