ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ วท.

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด รวม 14 หน่วยงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2556 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบ ปผ.วท. 1 ) ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ ส่งให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง (สน.สป.) ทุกไตรมาส เพื่อสรุปเป็นภาพรวมผลการดำเนินงานฯ ของ วท. เสนอผู้บริหารพิจารณา กำกับ เร่งรัดและติดตามให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแผน รวมทั้งส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนว ทางในการดำเนินงานในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ กำหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร

- ปกเอกสาร
- รายละเอียด รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่