แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557 ของ สป.วท.

ปกแผนปฏบตการ57

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.วท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ สป.วท. ฉบับนี้ จะใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องตามสมควร

ดาวน์โหลดเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สป.วท.