ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

เอกสารสิ่งพิมพ์

 

Display # 
Title Author Hits
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ วท. Written by Administrator 395
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข) Written by Administrator 409
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สป.วท. พ.ศ. 2557-2560 Written by Administrator 500
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557 Written by Administrator 450
แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 Written by Administrator 504
แผนผังทิศทางองค์กรประจำปี 2557 Written by Administrator 316
งบประมาณการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ปี 2557 Written by Administrator 436
งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Written by Administrator 494
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Written by Administrator 499
ผลสำรวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์กร ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Written by Administrator 363
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่