ติดต่อสำนัก

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0-2333-3843
โทรสาร : 0-2333-3885

สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (สปคร.)
ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0-233-33967
โทรสาร : 0-2333-3938
เว็บไซต์ : ปคร.

สำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0-2333-3891
โทรสาร : 0-2333-3890