ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

โครงสร้างบุคลากรสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

!--

ข้อมูลบุคลากรของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

-->

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 

ชื่อ - นามสกุล

 นางสาวภัทริยา ไชยมณี

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

วุฒิการศึกษา

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3844

 
   

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

 
นคม2

ชื่อ - นามสกุล

 นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล

ตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

 0-2333-3850

   

ฝ่ายอำนวยการกลาง

 
พรรณพมล2 

 ชื่อ - นามสกุล

นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์

ตำแหน่ง    

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา

ปวช. (การเลขานุการ)

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์                                

0-2333-3877

    เยาวลกษณ2

 ชื่อ - นามสกุล

นางสาวเยาวลักษณ์ หาญจริยากูล    

 ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-mail 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์         

0-2333-3849                                                  

    พสมย2

 ชื่อ - นามสกุล

นางสาวพิสมัย ราชเจริญ

 ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3845

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผนกระทรวง

   อญชล2 

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์

ตำแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการเงินและการคลัง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

E-mail 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3859


    ไกรฤกษ2

ชื่อ - นามสกุล

นายไกรฤกษ์ ตันถาวร

ตำแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

วุฒิการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา 

E-mail 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3851

    ขวญฤด2

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวขวัญฤดี จันทร์ทอง

ตำแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

วุฒิการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3851

    

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวอนุสรา ทองเอี่ยม

ตำแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

วุฒิการศึกษา

 

E-mail 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3857

     ชื่อ - นามสกุล นางสาวอิศรา วงจิ๋วบุตร์
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 0-2333-3857

ส่วนส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ฉตตธดา2

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวฉัตต์ธิดา บุญโต

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยประชากรสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3858

  ลกษณ2  

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวลักษณี อภิรัชตกุล

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์โยบายและแผนชำนาญการ

วุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3860

    วภาดา2

ชื่อ - นามสกุล

นางสาววิภาดา ปิ่นเกษร

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3864

    

ชื่อ - นามสกุล

นายศราวุฒิ ทั่งนาค

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3863

    หนนา crop

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวนันทนา ชาวไทย

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3861

    อไรวรรณ Layer 1

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวอุไรวรรณ อิ่มวิเศษ

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3861

ส่วนประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

 

ชื่อ - นามสกุล

 นายรวี ตีวกุล

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

วุฒิการศึกษา

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3938 

จนดามาส2    

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวจินดามาส สุทธิชัยเมธี

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วุฒิการศึกษา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3876

    พจตรา2

ชื่อ - นามสกุล

นางพิจิตรา ชูชีพ

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา

ปวช. สาขาการบัญชี, ปวส. สาขาการบัญชี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3968

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผนสำนักงานปลัดกระทรวง

 จฬารตน2

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวจุฬารัตน์ สีห์รา

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผนสำนักงานปลัดกระทรวง

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3853

    ศรนทพย2

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวศรินทิพย์ ผดุงสันติกุล

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3868

    ศขณฐก2

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3854

    มนทกานต2

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวมนทกานต์ วิสุทธิแพทย์

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3852

    

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3853

 

    

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวธนวรรณ มงคลหมู่

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3853

    

ชื่อ - นามสกุล 

นางสาวสุจิรา  มั่นจันทร์

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วุฒิการศึกษา

รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยบูรพา

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3857

ส่วนติดตามและประเมินผล

 

ชื่อ - นามสกุล

 

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

วุฒิการศึกษา

 

E-mail

 

โทรศัพท์

 

จนตนา2     

ชื่อ - นามสกุล

นางจินตนา บุญเสนอ

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3871

     พรวนอาสา2

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทย

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วุฒิการศึกษา

กศ.บ. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3872

     อทยวรรณ2

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัย

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3873

     ลกษณ พลภกตร2

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวลักษณี พูลภักตร์

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา                                                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3874

     ศศดารา2

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวศศิดารา พูภักดี

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3875

     โบว

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

0-2333-3869

 
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่