วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
" เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน"

 

วิสัยทัศน์ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
"เป็นองค์การนำในการบริหาร จัดการ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม"

 

วิสัยทัศน์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
"เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผล้กดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบ้ติและมีผลสัมฤทธิ์"