วิสัยทัศน์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

"เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"

 

ภารกิจ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

1.  ศึกษา  วิเคราะห์  กลั่นกรอง  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย  มาตรการ  กลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และจัดทำยุทธศาสตร์และแผนของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง

2.  จัดทำแผนงาน  โครงการ  งบประมาณของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงรวมทั้งการประสานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนและนักวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.  ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง

5.  ศึกษา  วิเคราะห์  และประสานเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

6.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน

7.  สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย