ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

"เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"

 

ภารกิจ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

1.  ศึกษา  วิเคราะห์  กลั่นกรอง  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย  มาตรการ  กลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และจัดทำยุทธศาสตร์และแผนของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง

2.  จัดทำแผนงาน  โครงการ  งบประมาณของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงรวมทั้งการประสานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนและนักวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.  ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง

5.  ศึกษา  วิเคราะห์  และประสานเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

6.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน

7.  สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่