ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
" เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน"

 

วิสัยทัศน์ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
"เป็นองค์การนำในการบริหาร จัดการ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม"

 

วิสัยทัศน์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
"เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผล้กดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบ้ติและมีผลสัมฤทธิ์"

 

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่