ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Evaluate: MITUSA Mag-Pump AR15 Magazine Loader

Evaluate: MITUSA Mag-Pump AR15 Magazine Loader

One of the most innovative merchandise I’ve seen on the SHOT Show is the MITUSA Mag-Pump AR15 magazine loader, which can load rounds into a magazine virtually as quick as you possibly can fire your ar 15 speed loader plans.

As a excessive-volume shooter, I'll say that toward the tip of the capturing day my thumbs start to hurt from all the reloading. And when I have a fresh batch of mags to load earlier than vary day, I've come down with numb-thumb. All of this may be avoided with the Mag-Pump. This $389 loader easily masses your magazines with just a flick of a lever, all without even worrying about which method the rounds are facing.

Fit, End, Feel, Options, and Capabilities
The Mag-Pump is way from low-cost, but it surely does deliver top quality match and end, and is made using metal, billet aluminum, and Delrin components. Your complete unit may be absolutely disassembled via fast-launch pins and slipped into a standard .50-caliber ammo can.

The principle three components of the Mag Pump are the hopper, the loader, and the base plate. For use, just insert a magazine, fill the hopper with ammo, and begin actuating the loading lever. You’ll need the rounds to be lined up inside the hopper (see photographs below), but you don’t have to fret which approach they’re dealing with - the loader accurately positions each spherical for loading regardless of which approach it’s pointing.

I found it really simple to empty boxes of ammo into the hopper and start loading. With each cycle of the lever on the side of the loader, one round is loaded into your magazine… and the Mag Pump "knows" when the magazine is full and stops making an attempt to load rounds into it. The person feels a difference in the cycling and may then swap out the magazine.

This is an ingenious and fantastically-executed magazine loading contraption that does not feel like a contraption. I have seen loads of devices that velocity up loading, but that is the only one I have tried that actually loads rounds quickly. This is primarily because the Mag-Pump just isn't just serving to to stick rounds right into a magazine, however is orienting and feeding each spherical with its patent-pending design.


Where I see the Mag-Pump being an enormous success is at 3-Gun matches, NFA shootoffs, and with high quantity shooters. Just like my McFadden Final Cliploader for single stack 22 LR pistol magazines and Butler Creek 10/22 Magazine loader, that is the reply to taking pictures extra whereas spending less time reloading.

From an operational perspective it works great. My 15-yr-old son figured it out in a matter of seconds with none instruction. I'll observe that you simply can't just throw rounds into the hopper. They should at the very least be lined up as in the photos. Typically it really works for those who just dump your ammo in, but usually it prevents the rounds from loading smoothly.

I have discovered that the quickest method to load the hopper is just slide in a full box of ammo or shortly line up rounds in my hand earlier than putting them in.

The Mag Pump will feed any 223 Rem or 5.56 NATO cased ammo, together with 300 Blackout, and is appropriate with all AR15 spec magazines.

Ultimate Ideas
This is one of those awesome products that you hope takes off and turns into a excessive volume manufacturing product that everyone can afford. Proper now it will not be sitting on the shelves of your local sporting goods store, however it is available direct from MITUSA.

At $389 it’s actually not for everyone, but there will still be quite a lot of folks who will buy one. I can see these being sold to each indoor range within the US and probably the military.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่