ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Work Together With A Specialist Right Now To Enhance Your Marketing

Work Together With A Specialist Right Now To Enhance Your Marketing

Companies will constantly market their organization to potential consumers. The sort of marketing plan and the amount of time used in it is going to help establish just how profitable it could be. People that want to make certain they are able to receive just as much as is feasible from their marketing plan may need to make sure they'll spend some time in order to work together with an seo digital marketing agency as an alternative to seeking to do every little thing independently.

A great deal of businesses may at least start to do the online marketing on their own. There are lots of guides that may help them learn the fundamentals regarding exactly how to market a small business over the internet plus which strategies are likely to be more efficient. This might help them get started, but eventually, it might become way too much to be able to maintain or perhaps they could wish to get far more aid for them to obtain a lot more with their marketing approach. When this occurs, they are going to wish to work together with a professional. The specialist could take care of all of the marketing for them to make sure they will not have to commit just as much time on it and also may ensure the methods used are the ones that will attract as numerous prospective clients as is possible.

If perhaps you happen to be ready to do more to be able to market your company, contemplate working with an expert so you'll have all the help you may have to have. It is possible to make contact with a digital marketing agency now in order to understand much more or to begin working along with them in order to market your enterprise online.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่